Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Genius Recruitment: Genius Recruitment B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80088848, gevestigd aan de Sloterweg 126, 1171 CV te Badhoevedorp, Nederland.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Genius Recruitment wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: degene voor wie Genius Recruitment zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.

Opdracht: de overeenkomst tussen Genius Recruitment en de Opdrachtgever, waarbij Genius Recruitment zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.

Bruto jaarinkomen: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris, plus bonussen, winstdeling en overige gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten emolumenten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1        Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Genius Recruitment en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2        Deze voorwaarden hebben 1 december 2018 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door Genius Recruitment uitgebrachte Algemene Wervingsvoorwaarden komen te vervallen.

2.3        Afwijkingen van deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door Genius Recruitment schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4        De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

3.1        Alle offertes en kostenopgaven van Genius Recruitment zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2        Een Opdracht tussen Genius Recruitment en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Genius Recruitment de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

3.3        Een Opdracht tussen Genius Recruitment en Opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een door Genius Recruitment geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.

3.4        Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze algemene wervingsvoorwaarden zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Kosten en betalingswijze

4.1        De door de Opdrachtgever aan Genius Recruitment verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.

4.2        De Opdrachtgever is aan Genius Recruitment voor verleende werving- en selectie diensten een

fee (‘Completion fee’) verschuldigd die bestaat uit een percentage berekend aan de hand van het eerste Bruto jaarinkomen van de Kandidaat en wordt berekend op basis van een werkweek van minimaal 36 uur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3        Zodra de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat is geaccepteerd door Opdrachtgever en Kandidaat, is Opdrachtgever de Completion fee verschuldigd aan Genius Recruitment, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4        Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Genius Recruitment binnen 1 werkdag na het accepteren van de arbeidsovereenkomst over een PO / budget kenmerk beschikt, zodat Genius Recruitment tijdig kan factureren. Indien Opdrachtgever deze afspraak niet nakomt, is Opdrachtgever vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is geaccepteerd in verzuim.

Artikel 5: Overige kosten

5.1        De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever, zullen door Opdrachtgever aan de Kandidaat of Genius Recruitment worden vergoed.

Artikel 6: Annulering of wijziging van de Opdracht

6.1        Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, langer dan 3 maanden ‘on-hold’ (pauze) zet of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, kan na overleg met de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding (Service fee) in rekening worden gebracht. De hoogte van het bedrag zal afhankelijk zijn van de tot op dat moment door Genius Recruitment gedane werkzaamheden. Reeds verschuldigde kosten zoals overeengekomen in artikel 5 en 8 van deze Algemene Voorwaarden

Werving & Selectie worden altijd bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2        Onder wijzigingen van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de Opdracht dat, naar oordeel van Genius Recruitment, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

Artikel 7: Betaling

7.1        Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van Genius Recruitment te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2        Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 7 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan Genius Recruitment de wettelijke handelsrente rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

7.3        Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door Genius Recruitment niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.4        Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 7 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 7 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 8: Advertenties & Recruitment Marketing

8.1        Genius Recruitment kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren & recruitment marketing beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan een advertentie-opdracht annuleren, mits de advertentie nog niet door het medium is aanvaard en annulering door Genius Recruitment kan geschieden zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Overige verplichtingen Opdrachtgever

9.1        De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Genius Recruitment op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door Genius Recruitment geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

9.2        Indien de Opdrachtgever een door Genius Recruitment geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door Genius Recruitment alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

9.3        Indien een omstandigheid als in artikel 9.1 en/of 9.2 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.

9.4        Indien een omstandigheid als in artikel 9.1 en/of 9.2 zich voordoet dient de Opdrachtgever Genius Recruitment hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren inclusief opgaaf van het eerste bruto jaarinkomen, zoals vermeld in artikel 1.

Artikel 10: Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

10.1      Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal Genius Recruitment eenmalig zonder extra kosten te berekenen (‘free replacement’) – met uitzondering van aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd - alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:

  • de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, Genius Recruitment hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
  • de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
  • de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
  • de voorwaarden als in deze Algemene Wervingsvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.

Na de eenmalige ‘free replacement’ ontstaat er een nieuwe opdracht.

10.2      Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 10.1, een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling van Genius Recruitment van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1      Genius Recruitment spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door Genius Recruitment geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen.

11.2      Genius Recruitment is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart Genius Recruitment tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

11.3      Zowel Opdrachtgever als Genius Recruitment zal zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving en partijen vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verbandhouden.

Artikel 12: Slotbepaling

12.1      Indien een deel van de Opdracht of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige onverlet.

12.2      In plaats van het vernietigde of nietige gedeelte geldt alsdan, overeenkomstig artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

Artikel 13: Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

13.1      Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2      Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.